:: Quên mật khẩu ::


 Diễn đàn NVFC
 Naruto Vietnamese Fan Club :: NINJA'S ZONE :: Trò Chuyện Linh Tinh


Hình Naruto tự làm bằng những ký tự lạ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
26/10/2010, 5:34 pm
avatar
.: NVFCer :.Khách v 

Bài gửiTiêu đề: Hình Naruto tự làm bằng những ký tự lạ

_________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶¶___¶¶¶¶___¶¶¶¶
___________¶¶_____¶¶_____¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶___________________________¶¶
__¶¶¶___¶¶__¶¶______¶¶¶¶__¶¶¶¶___¶
__¶¶___¶¶¶__¶¶¶¶______¶¶¶__¶¶¶
__¶___¶¶¶____¶¶¶¶¶______¶____¶
_____¶¶¶______¶¶¶¶¶¶
________________¶¶¶¶¶¶¶
__________________¶¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶� �¶¶¶_
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶� �¶_
_____¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶__
____¶¶¶¶___¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶__
___¶¶¶¶___ __¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶__
__¶¶¶_____ ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
_¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶¶__
_____________¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶__
___________¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶__
__________¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶__
_______¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶___
_____¶¶¶¶¶______________¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

---*NAR**NAR*-----*NAR*
---*NAR**NAR*-----*NAR*
---*NAR*-*NAR*----*NAR*
---*NAR*--*NAR*---*NAR*
---*NAR*---*NAR*--*NAR*
---*NAR*----*NAR*-*NAR*
---*NAR*-----*NAR*-*NAR*
---*NAR*------*NAR**NAR*

----------*UTO**UTO*
---------*UTO*---*UTO*
--------*UTO*-----*UTO*
-------*UTO--------*UTO*
------*UTO***UTO***UTO*
-----*UTO*-----------*UTO*
----*UTO*-------------*UTO*
---*UTO*---------------*UTO*

------*NAR**NAR**NAR*
------*NAR*----------*NAR*
------*NAR*-----------*NAR*
------*NAR*-----------*NAR*
------*NAR**NAR**NAR*
------*NAR*-------*NAR*
------*NAR*--------*NAR*
------*NAR*---------*NAR*
------*NAR*----------*NAR*

---*UTO*-----------*UTO*
---*UTO*-----------*UTO*
---*UTO*-----------*UTO*
---*UTO*-----------*UTO*
----*UTO*---------*UTO*
------*UTO*-----*UTO*
--------*UTO*--*UTO*
------------*UTO*

**NAR**NAR**NAR**NAR**NAR*
--------------*NAR*
--------------*NAR*
--------------*NAR*
--------------*NAR*
--------------*NAR*
--------------*NAR*
--------------*NAR*
--------------*NAR*

-------------*UTO**UTO*
---------*UTO**UTO**UTO*
--------*UTO*-----------*UTO*
-------*UTO*-------------*UTO*
------*UTO*---------------*UTO*
-----*UTO*-----------------*UTO*
------*UTO*---------------*UTO*
-------*UTO*-------------*UTO*
--------*UTO*-----------*UTO*
---------*UTO**UTO**UTO*
------------*-UTO**UTO*

__________§§§§__________
_________§§__§§_________
________§§____§§________
________§§§§§§§§________
________§§____§§________
________§§____§§________
________________________
________§§ ___§§________
________§§__§§__________
________§§§§§___________
________§§__§§__________
________§§___§§_________
________________________
__________§§§§__________
_________§§__§§_________
________§§____§§________
________§§§§§§§§________
________§§____§§________
________§§____§§________
________________________
________§§§§§§§§________
___________§§___________
___________§§___________
___________§§___________
___________§§___________
________________________
________§§§§§§§§________
_______§§_______________
_______§§_______________
________§§§§§§§§________
_______________§§_______
_______________§§_______
________§§§§§§§§________
________________________
________§§_____§§_______
________§§_____§§_______
________§§_____§§_______
________§§_____§§_______
_________§§§§§§§________
________________________
________§§ ___§§________
________§§__§§__________
________§§§§§___________
________§§__§§__________
________§§___§§_________
________________________
_________§§§§§§_________
___________§§___________
___________§§___________
___________§§___________
___________§§___________
_________§§§§§§_________

______________________$__________$$___
______________________$$________$$$______$__
_________$____________$$$_______$$$_____$$__
__________$$$_____$____$$$$____$$$$____$$$__
____$_______$$$____$___$$$$___$$$$____$$$____$__
_____$$$____$$$$___$$___$$$$_$$$$$___$$$$___$$__
_______$$$___$$$$__$$$__$$$_$$$$$____$$$$__$$___$_
_______$$$$__$$$$_$$$$___$_$$$$$_____$$$$_$$$__$$_ _
________$$$$_$$$$$_$$____$$$$$$_____$$$$$_$$__$$$_
_________$$$$$_$$$$_$___$$$$$$_$___$$$$$_$___$$$__
____$$$$__$$$$$$_$$$_$__$$$$$$_$$_$$$$$_$___$$$$__
___$___$$$$_$$$$$$_$_$$$_$$$$$$$_$$$$$____$$$$$_
__________$$$_$$$$$$_$$$$_$$$$$$_$$$$___$$$$$__
___________$$$$_$$$$$$_$$__$$$$$_$$$__$$$$__
_______________$$$_$$$$$_$__$$$$_$__$$$$_
____________________$_$$$$__$$$$__$$$$_
_________________________$$_$$$_$$$__
___________________________$$$$$$__
_________________________$$$$$$$$$$__
________________________$$$$$$$$$$$$__
_______________________$$$$$$$$$$$$$__
______________________$$$$$$$$$$$$$$$__
_____________________$$$$$$$$$$$_$$$$__
____________________$$$$$$$$$$$_$$$$$_
_____________$_____$$$$$_$_$$$_$$$$$$__
_____________$$____$$$$_$$_$$$__$$$$_$__
______________$$__$$$$_$$_$$$$______$$$__
_______________$$_$$$$_$$_$$$$_______$$$__
_______________$$$_$$_$$$_$$$$$______$$$$__
________________$$$__$$$_$__$$$$__
________________$$$$$$$$_____$$$___
________________$O$O$$$______$$$___
______________$_$$$$$$_______$$$___
____________$$$_$@$$_______$$$$___

´´´´´´´´´´´´´´´´´$´´´´$´´´ ´´´$´´´´´´´´´´$
´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´$$´´´ ´´´$$´´´´´´´´$$
´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´$$$´´� �´´$$$´´´´´$$$$
´´´´´´´´´´´´´´´$$$$´´$$$$´´´´ $$$$´´´$$$$
´´´´´´´´´´´´´´´$$$$´$$$$´´´´$$ $$´´$$$$$
´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$$$´´´$$$$� �$$$$
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$´$$$$$ $$$
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$ $$$
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$ $
´´´´´´´´´´´´$´´´´´´´´$$$$$$$´ ´´´´´´$$
´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´$$$$$´$$$$� �´´´$$$
´´´´´´´´´´/$$´´´´$$$/$´$´$$$$$$$$$$
´´´´´´´´´´/$$$´$$$$/$$$$$$$$$$$´´$$
´´´´´´´´´´/$$$$$$$/$$$$$´´$$$$$´´$$
´´´´´´´´´´//$$$$$$$$\$$$´$´´´´$$´´´´$
´´´´´´´´´$´´$.| $$./..$$´´$$´´´´´´´´´´$$
´´´´´´´´$$´´´$$$$$$$´´´´´$´´´´ ´´´´´$$$
´´´´´´$$$´´´´$$$$$´´´´´´´$$
´´´´´´´´´´´´´´$$$´´´´´´´´$$
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$ $

_________________________________________________
__________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____________
_______________$$$___________________$$$______$$$
_____________$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$___$$$_
___________$$$___$$$_______________$$$___$$$$$$__
_________$$$___$$$___________________$$$_________
_________$$$___$$$___________$$$_______$$$_______
_________$$$___$$$_____________$$$_______$$$_____
_________$$$___$$$_______________$$$_____$$$_____
_______$$$$$_____$$$_____________$$$_____$$$_____
_____$$$___$$$_____$$$_________$$$_____$$$_______
___$$$_______$$$______$$$$$$$$$______$$$_________
_$$$___________$$$_________________$$$___________
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____________ _________________________________________________

```````````````````````````````````````§§
````````````````§§§§§§§§§§§``````````§ §
``````````````§§§`````````§§§``````§§
````````````§§§````````````§§§``§§
```````````§§```§§§§§§§§§§```§§§
`````````§§§```§§§```````§§
````````§§§```§§§`````````§§
````````§§```§§§``````§§```§§
```````§§§```§§§```````§§```§§
``````§§§````§§§```````§§§``§§
`````§§§§`````§§§``````§§§``§§
````§§`§``````§§§````§§§```§§
```§§``§§``````§§§§§§§````§§
``§§````§§§``````````````§§
`§§```````§§§``````````§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

____________________$__
__________$$$$§§§$$$____
_______$$§_______________
______$$§____$$$$$$______
______$$$__$$$$$$$$$$_____
____§__$$$__§$$____$$§______
___$§___$$___$_____$$§____
__$§_____$$______ $$§§_____
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$______

_______________$$$$$$$$$$$$$____________ _____
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$________ _____
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______ _____
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____ _____
_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____ _____
_______$$$$$$$$$```````````$$$$$$$$$____ _____
_______$$$$$$````111111111````$$$$$$____ _____
_______$$$$````1111111111111````$$$$____ _____
________$$``1111111111111111111``$$_____ _____
_________$_111111111111111111111_$______ _____
____________1111111111111111111_________ _____
______________1111111111111111__________ _____
____________________1111________________ _____
____________________1111________________ _____
____________________1111________________ _____
____________________1111________________ _____
_____________________11_________________ _____

╔╗ ╔╗
║║ ║║╔═╦╦╦═╗
║║ ║╚╣║║║║╩╣
╚╝ ╚═╩═╩═╩═╝
╔═╦╦══╦══╦╗╔╦══╦� �═╗╔╗
║║║║╔╗║╔╗║║║╠╗╔╣� �╗║║║
║║║║╚╝║╚╝╣║║║║║║� �║║╚╝
║║║║╔╗║╔╗║╚╝║║║║� �╝║╔╗
╚╩═╩╝╚╩╝╚╩══╝╚╝╚� �═╝╚╝

Amegakure
____0____0____0____0____
____0____0____0____0____
____0____0____0____0____ Làng Mưa
____0____0____0____0____
____0____0____0____0____
____0____0____0____0____

Takigakure
________0_____0_________
________0_____0_________
________0_____0_________ Làng Thác Nước
________0_____0_________
_____0__0_____0__0______
______0_________0_______
_______0_______0________
_________0___0_________

Kusagakure
_______0_____0_____0____
_____0_0___0_0___0_0____
____0__0__0__0__0__0____Làng Cỏ
___0___0_0___0_0___0____
__0____00____00____0____
_0_________________0____

Kirigakure
_________0________0_____
________0________0______ Làng Sương Mù
______0________0________
_____0________0_________
__________0_______0_____
_________0_______0______
_______0_______0________
______0_______0_________

Sunagakure
______0_0_0_0_0_0_______
________________________
______0_0_0_0_0_0_______ Làng Cát
______0_________0_______
________0_____0_________
________0_____0_________
_______0_______0________
______0_________0_______
______0_0_0_0_0_0_______

Otogakure
____________00___________
____________0_0__0_______
____________0__00________ Làng Âm Thanh
____________0____________
____________0____________
____________0____________
___________00____________
______00_000_____________
_____00_0_00_____________
______00_00______________

Konohagakure
__________0__0__________
________0________0____0__
_______0____0_0____0_____
______0___0_____0________ Làng Lá
____0_0____0_____0_______
__0____0________0________
0__0__0__0__0_0__________


------------------------------o
------------------------------oo
-----------------------------oo
----------------------------oo
--------------------------ooo
------------------------oooo
---------------------ooooo
-------------------ooooo
----------------ooooo
------------oooooo
----------ooooo
-------ooooo-------oooooo
-----ooooo-------oooooooooo
----ooooo-----oooo-------oooo
---ooooo-----oooo---------oooo
---ooooo------ooo---------ooooo
---ooooo--------ooo--------ooooo---o
----oooooo----------------ooooo----oo
------ooooooo----------ooooo------oo
--------------oooooooooo--------ooo
------------------------------ooooo
--------------------------oooooo
-----------------------oooooo
-------------------oooooo
----------------ooooo
--------------oooo
------------oooo
-----------ooo
----------ooo
---------ooo
--------oo
--------oo
--------o

______________________§§§__________§_§_______ _________
____________§§_________§_§________§§__§____ ____________
____________§_§§_______§__§_____§§____§___ _____________
____________§___§§§____§___§__§§_____§___ ______________
____________§_____§§§_§____§_§§______§___ ___§§_________
_____________§_______§§_____§________§__§§� �§_§_________
_____________§_______________________§§§_____� �_________
_____________§______________________________§___ _______
___§§§§§§_____§____________________________ _§__________
____§______§§§_____________________________§_ __________
____§§_____________________________________§§� �_________
_____§________________________________________§� �§§_____
______§_________________________________________� �§_____
_______§_______________________________________§ _______
_______§§____________________§_______________§ §________
_______§_____________§§§§§§§§§__________ _____§_________
______§_____________§§§§§§§§§§§_______ §_______§§_______
____§§____________§§§§§§§§§§§§§§__ ______________§§_____
___§_____________§§§§§§____§§§§§§___� �___§_________§§___
__§_____________§§§§§______§§§§§§____� �__§§__________§__
§§_____________§§§§__§______§§§§§§§_ _§§__§________§§___
§_____________§§§§__§§______§§§§§§§_ _§§§_§§___§§§§_____
______________§§§__§_§§_____§§§§§§§§ __§§§_§§__§________
_____________§§§___§§§_____§§§§§§§§� �§_§§§§§§§__§______ _
_____________§§____§§§____§§§§§§§§§_ §§§§§§§§§___§_____ _
§§§__________§_____§§§§_§§§§§§______ __§__§§§§§___§_____
___§§_______§§§____§§_§§§§§§§_______ ______§§§§§__§§____
____§_______§§§§___§_§§§§§__§________� �____§§§§§§§§§§§
___§___§____§§§§§__§§§§§§__§______§ §§________§__§§§§§§ §
___§___§____§§§§§§§§§§§___§_____§§ _________§_§§_§§§§§
__§____§____§§§§§§§§§§_________§§___ ___§§§§§_§§__§§§§ §§
_§_____§____§§§§§§§§§__________§______ §_____§§§__§__§§§
_§____§§____§§§§§§§§§_________________ ______§§§__§_____
§______§____§§§§§§§§§§§§§__________ __________§§§_§_____
___§§§§_____§§§§§§_______§_____________ _§§_§§§_§§______
______§__§__§§§§§§_§§§§§_____________ ________§§_§§_____
______§_§§__§§§§§_§§_§§_§____________ _________§§_§§____
______§_§_§_§§§§§_§_§§§§§___________ ______§§§____§§____
______§_§_§_§§§§§_§_§§§§_____________ ________§____§____
______§§§_§§§§§§§_§§§§§§_______§_ ____§§§________§__§___
______§§§__§_§§§§__§§§§______§_____§ §_________§§§_§§§__
______§_§___§_§_§___________§_____§___§§� �_____§§__§§§§§
________§__§§____§______________§§__§§__§ _____§§§_§§§§§
__________§____§_§§____________§§__§___§__ ____§_§§_§§§§
_________§§_____§_§_§_________§§_§§__§§ _______§__§§§_§§
_________§_______§_§__________§_§___§_______ _§§__§§§___
_________________§§§_________§_§__§§_______ __§§__§§§§__
_________________§_§§_§_____§_§_§§________ ___§§_§§§§§__
__________________§§§§§_____§§§§_____§__ ____§§§§§§§§§__
___________________§§§____________§§§______� �§§§§§§§§§§_
____________________§§§__§________________§§ §§§§§§§§§§§
_____________________§§§_§_______________§§� �§§§§§§§§§§§
______________________§_§§______________§§§� �§§§§§§§§§§§
________________________§§§____________§§§§ §§§§§§§§§§§§
__________________________§§§§________§§§§ §§§§§§§§§§§§§
_____________________________§§§§__§§§§§� �§§§§§§§§§§§§§
_____________________________§§§§§§§§§§� �§§§§§§§§§§§§§
_____________________________§§§§§§§§§§� �§§§§§§§§§§§§§

_____________$$$$$$$$$$$$_____________________
________$_____$$$$$$$$$$$$$$$_________________
_________$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$______________
_________$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____________
__________$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__________
__________$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$________
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__
____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$_____$$__$$$$$$$$
_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$_________$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$__________$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$__________$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$___________$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$___$___________$_$$$$$$
___$__$$$$$$$$$$$$$$$$____$___________$_$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$_$$____$___________$_$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$_________________$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$_$_$$$$______________$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$_____________$_$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$__________$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$_________$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$________$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$__$_______$_$$$$$$$$$$$
___$$_$$$$$$$$$$$__$$$$$$$______$$$$$$$$$$$$$$
___$__$$$$$$$$$$$_______________$_$$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$_______________$_$$$$$$_$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$__________________$$$$_$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$____________________$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$______________$$_______$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$______________$$_______$$$$$$
____$$$$_$$$$$$$_______________$$_______$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$_______________$$_______$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$__________$$___$$_______$$$$$$
____$$_$$$$$$$$$__________$$$$$$________$$$$$$
___$$__$$_$$_$$$_____________$__________$$$$$$
___$__$$$$$$$$$$_______________________$$$$$$_
______$$$$$$$$$$_______________________$$$$$$_
______$$$$$$$$$$______$$$$$$$__________$$$$$__
______$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$_______$$$$$$__
______$$$$$$$$$$______________$$_____$$$$$$___
______$_$$$$$_$$_____________________$$$$_____
_____$__$$$$$_$$____________________$$$$$$____
_____$__$$$$$_$$$__________________$$$$$______
________$$$$$__$$$________________$$__$$______
________$_$$___$_$$$_____________$$$__$_______
_______$__$$___$___$$__________$$$$$_$________
_______$__$$________$$$______$$$_$$__$________
__________$$__________$$$$$$$$$_$$$___________
__________$$____________________$_____________


_____________________????????????????????LLLL_____ _____________
___________________LLLLL??????LLLLLLL??????LLLL___ _____________
________________LLLLLLLLLL??LLLLLLLLLLL???????LLL_ _____________
______________LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL????????LL L____________
____________LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL???????L LL___________
__________LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL??????? LLL__________
________LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL?????? ?LLL_________
_______LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL§§LLLLLLLLLLLLLL??? ???LLLL________
______LLLLLLL§§§§LLLLLLLLL§§§§§§LLLLLLLL LLLLLL?????ßLLLL_______
_____LLLLLLL§§§§§§LLLLLL§§§§§§§§§LL LLLLLLLLLLLL???ßßßLLLL______
_____LLLLLL§§§§§§§§LLLL§§§§§§§§§� �LLLLLLLLLLLLLLßßßßßßLLLLL_____
____LLLLLL§§§§§§§§§§LL§§§§§§§§§ §§§LLLLLLLLLLLLLLßßßßßßLLLL_____
____LLLLL§§§§§§§§§§§L§§§§§§§§§ §§§§§LLLLLLLLLLLLLLßßßßßLLLLL____
___LLLLL§§§§_______________________LLLLLLLLLLL LLLßßßßßLLLLL____
___LLLLL§§§_________________________LLLLLLLLLLL LLLßßßßLLLLLL___
__LLLLL§§§§_________________________LLLLLLLLLL LLLLßßßßLLLLLL___
__LLLLL§§§__________________________LLLLLLLLLLL LLLLßßßLLLLLL___
__LLLL§§§§__________________________LLLLLLLLLL LLLLLßßßLLLLLLL__
__LLLL§§§____________________________LLLLLLLLLL LLLLßßßLLLLLLL__
_LLLLL§§§__________________zzzzzzzz__LLLLLL§LL LLLLLßßߧLLLLLL__
_LLL§§§§§LLzzzz__________zz________zzLLLLL§� �LLLLLL§ßßߧ§LLLLL__
_LLL§§§§§zz____z_____________________LLLLL§� �LLLLLL§§ßߧ§§LLLL__
_LL§§§§§§_____________________________LLLL§ §LLLLLL§§ß§§§§LLLL__
_LL§§§§§§_____________________zzzzzzz_LLL§� �§LLLLLL§§__§§§LLLLL_
_LL§§§§§§__zzzzz____________zz´´´§§§zz LLL§§§LLLLL§§§___§§LLLLL_
_LL§§§§§§§_z´´§§z___________z´´´§§ §§§zLL§§§§LLLLL§§§___§§§§LLL_
_LL§§§§§§§_z´´§§§z__________´´´´§ §$§§LLL§§§§LLLLL§§____§§§§LLL_
_LL§§§§§§§__´´§$§____________´´´´§ §§§LL§§§§§LLLL§§§____§§§§§LL_
_L§§§§§§§§___´§§§____________________L L§§§§§LLLL§§§___§§§§§§§L_
_L§§§§§§§§§__________________________L§� �§§§§LLLL§§____§§§§§§§§
_L§§_§§§§§§__________________________§§� �§§§§LLL§§§___§§§§§§§§§
_L§§_§§§§§§_______ß_________________§§� �_§§§§LLL§§§__ßßߧ§§§ßßß
__§§__§§§§§______ß__________________§§__ §§§LLL§§§§_ßßßßßßßßßß
__§§__§§§§§_____-ß???_______________§ __ §§§ LLL§§§ _ßßßßßßßß
___§___§§§§_______ß??______________§___§§ §§LL§§§ßßßßßßßßßßßßß
___§___§§§§§______________________§____§§ §§LL§§§ßßßßßßßßßßßßß
___§___§§§§§___________________________§§� �§L§§§ßßßßßßßßßßßß
____§__§§§§§§_______§§§§§§§§§_____ _____§§§L§§§__ßßßßßßßß_______
________§§§§§§_______§§§§§§§_________ __§§§§§§§___ßßßßß_________
_________§§§§§§_______________________§§§ §§§§__________________
_________§§§§§§§_____________________§§§ §§§§___________________
_________§§§§§§§§§_________________§__§ §§§§§___________________
__________§§§§§§§__§§___________§§____� �§§§§____________________
___________§§§§§§____§§_______§§______§ §§§_____________________
____________§§§§§______§§§§§§§_______� �§§§______________________
_____________§§§§§___________________§§§__ _____________________
______________§§§§__________________§§§____ ____________________
_______________§§§__________________§§_______ __________________
________________§§§________________§§________ __________________


§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§ _______§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§ _________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§� � ___§___§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§ ___§§§§__§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§§ ___§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§§§ ___§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§§§ _____§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§§ _______§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§ ______§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§ ______§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§ _____§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§§ ____§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§ ___§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§§§ __§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§ __§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§____ §§ __§§§§§§§§§§§§§§§§§_§§§§§§_ _§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__§___§ _§§_§§_§§§§§§§§§§§§§§§_§§§§ ___§§§§§§§§§§§§§§§§§§_§_____ _____§§§§§§§§§§§_§§§§_§___§§___� �§§§§§§§§§§§§§§§________ ____§§§§§§§§§§§§___§§§_§_____§__� �§§§§§§§§§§§§§§§§_____ _______§§§§§§§§§§___§§___§________§� �§§§§§§§§§§§§§_______ _______§§§§§§§§§___§_§_§____________§ §§§§§§§§§§§§______ __________§§§§§§_____§_§__________§__§_� �§§§§§§§§§_§§___ __________§§§_§§______§§___§_________§__� �§§§§§§§§§§_§__ _________§§§_§§§______§_§§§_____________ _§§§§§§§§§§____ _________§§_§_§§§____§______§§___________ _§§_§§§§§§§___ ________§_____§§§_________§§§§____________ §§_§§_§§_§___ ______________§§§§______§§§_§§___________ __§_§___§_§___ _____________§§§§§______§___§§____________ _§_§_____§§__ _____________§§§§§_____§§___§§___________ __§_§_____§___ _____________§§_§_§___§§§___§_____________ _____________ ____________§______§___§§__§§_______________ ___________ ____________________§__§__§§__________________ ________§ ____________________§___§§§___________________ ________§ ____________________§___§_______________________ _____§§ ____________________§___§_______________________ _____§§ ____________________§____________________________ ____§§ ____________________§____________________________ ____§§ ____________________§____________________________ ____§§ ____________________§____________________________ ____§§ ____________________§____________________________ ____§§ ____________________§____________________________ ____§§ ___________________§_____________________________ ___§§§ ___________________§_____________________________ ___§§§ ___________________§____§_______________________ ___§§§§ ____________________§§§§______________________ ____§§§§§ ________________________§§______________________ __§§§§§ _________________________§_______________________ §§§§§§ _________________________§___§§§§____________ ____§§§§§§ __________________________§§§__________________ __§§§§§§ ____________________________§____________________ _§§§§§ ____________________________§§§________________ ___§§§§§ _______________________________§_________________ __§§§§ _______________________________§_____________§§ ____§§§§ ________________________________§__________§§__ §____§§§ ________________________________§_________§§___ §§____§§ ________________________________§§_____§§§___ _§_§___§§§ __________________________________§§§§§______ §___§§§§§§


____¶_____
____¶¶_____
____¶¶0_____
____.¶¶00_____
_____¶¶¶00_ ____
_____.¶¶¶000_____
______¶¶¶¶000_____
______.¶¶¶¶0000_____
__ _____¶¶¶¶¶0000_____
_______.¶¶¶¶¶00000_____
________¶¶¶naruto000_ _____
________.¶¶¶¶¶0000000_______
_________¶¶¶¶¶¶0000000________
_________.¶¶¶¶¶¶0000000______
__________¶¶¶¶¶¶¶¶0000_____
______ _____º¶¶¶¶¶¶ ooºº_____
_________________¶ooo_____
__________________.¶ooo_____
_______ ____________.¶ooo_____
____________________.¶ooo_____
_____________________. ¶ooo_____
______________________.¶ooo_____
_______________________.¶ooo____ __
______________________.00º__¶¶º_____
______________________00____ ¶¶0_____
_______________________00____¶00______
________________________o.. 0000________


Nguồn : http://naruto.forum5.info

Chữ ký của Khách v

26/10/2010, 5:36 pm
avatar
.: NVFCer :.Sharingan KaKaShi 
http://nvfc.50webs.com/rank/geninkonoha.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 219
Tổng số bài gửi : 134
Ngày tham gia : 10/10/2010
Status : Không spam dưới mọi hình thức
Được Cảm Ơn : 25

Bài gửiTiêu đề: Re: Hình Naruto tự làm bằng những ký tự lạ http://fan.naru.to

Ê đẹp đó mà ai làm cái này vậy
Vote cho một cái nè

Chữ ký của Sharingan KaKaShi

26/10/2010, 5:53 pm
avatar
.: NVFCer :.Sasuke 
http://rank.naru.to/anbuakat.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 1503
Tổng số bài gửi : 1179
Ngày tham gia : 30/09/2010
Được Cảm Ơn : 59

Bài gửiTiêu đề: Re: Hình Naruto tự làm bằng những ký tự lạ http://http:/cf.go.vn

hì. Đó là nguồn của forum anh mình. !!
Vote cho bạn

Chữ ký của Sasuke

26/10/2010, 6:08 pm
avatar
.: NVFCer :.»Ñ«—ßaßie 
http://rank.naru.to/anbukiri.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 872
Tổng số bài gửi : 814
Ngày tham gia : 06/01/2010
Status : Come...Back
Được Cảm Ơn : 254

Bài gửiTiêu đề: Re: Hình Naruto tự làm bằng những ký tự lạ

Kirigakure
_________0________0_____
________0________0______ Làng Sương Mù
______0________0________
_____0________0_________
__________0_______0_____
_________0_______0______
_______0_______0________
______0_______0_________
Họ làm khéo thiệt nha chắc làm lâu lắm đây khó nhất là hình Sasuke !

Chữ ký của »Ñ«—ßaßie

26/10/2010, 6:38 pm
avatar
.: NVFCer :.kudo_hyugan 
http://rank.naru.to/jou.swf
Hoàn Thành NV : NV C
Ryo : 1097
Tổng số bài gửi : 534
Ngày tham gia : 05/08/2009
Được Cảm Ơn : 58
My Item :

Bài gửiTiêu đề: Re: Hình Naruto tự làm bằng những ký tự lạ

Cái nào cũng đều khó mà cũng đẹp hết,thank cho bạn lấy hứng lần sau post tiếp.

Chữ ký của kudo_hyugan

26/10/2010, 7:30 pm
avatar
.: NVFCer :.chiminh1998 
http://nvfc.50webs.com/rank/geninkonoha.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 147
Tổng số bài gửi : 73
Ngày tham gia : 02/07/2010
Status : Luôn luôn lắng nghe, nghe xong té xỉu
Được Cảm Ơn : 7

Bài gửiTiêu đề: Re: Hình Naruto tự làm bằng những ký tự lạ

Hay thật, làm mấy cái này chắc mệt lắm
+1 cho bạn, tiếp tục phát huy nhé

Chữ ký của chiminh1998

26/10/2010, 7:42 pm
avatar
.: NVFCer :.Khách v 

Bài gửiTiêu đề: Re: Hình Naruto tự làm bằng những ký tự lạ

tuyệt, họ có khả năng tưởng tượng tốt quá, còn bạn thì có công,

+1 cho bạn

Chữ ký của Khách v

26/10/2010, 8:04 pm
avatar
.: NVFCer :.Boss.crazygirl 
http://nvfc.50webs.com/rank/geninakat.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 304
Tổng số bài gửi : 177
Ngày tham gia : 24/10/2010
Status : Đừng nói mình chơi nổi , chỉ vì mình cá tính tkôy! :)
Được Cảm Ơn : 4

Bài gửiTiêu đề: Re: Hình Naruto tự làm bằng những ký tự lạ http://vn.360plus.yahoo.com/su_per_kid_1998_yeuck/

Wow! Tuyệt vời!Ngồi làm cái này chắc mệt lắm , mà vẫn có vài chỗ nhìn không ra là cái gì ! Sad

Chữ ký của Boss.crazygirl

26/10/2010, 9:04 pm
avatar
.: NVFCer :.dinhtuan206 
http://nvfc.50webs.com/rank/geninakat.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 84
Tổng số bài gửi : 50
Ngày tham gia : 05/09/2010
Status : diễn đàn NVFC sẽ lớn mạnh
Được Cảm Ơn : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: Hình Naruto tự làm bằng những ký tự lạ

đẹp ghê a . mà làm mấy cái hình naruto với sasuke với sakura chéc cũng tốn 3 4 tiếng hì Sad

Chữ ký của dinhtuan206

3/12/2010, 11:56 pm
avatar
.: NVFCer :.oOo_(MaBu)_oOo 
http://nvfc.50webs.com/rank/geninakat.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 2131
Tổng số bài gửi : 662
Ngày tham gia : 04/10/2010
Status : Sống trên đời này phải biết quý 4 chữ: Chữ “Phải” để luôn sống và làm theo lẽ phải; Chữ “Thật” để luôn sống thật, không gian dối; Chữ “Nhẫn” để biết phải luôn tha thứ; Chữ “Tâm” để biết yêu thương những người xung quanh. Nói tóm lại làm người sống trên đời này phải “Phải Thật Nhẫn Tâm”
Được Cảm Ơn : 71

Bài gửiTiêu đề: Re: Hình Naruto tự làm bằng những ký tự lạ

nhìn đẹp kinh khủng đúng là ghệ thuật quá chuẩn

Chữ ký của oOo_(MaBu)_oOo

4/12/2010, 11:45 am
avatar
.: NVFCer :.S-Kage 
http://rank.naru.to/kumokage.swf
Hoàn Thành NV : NV S
Ryo : 10432
Tổng số bài gửi : 2011
Ngày tham gia : 21/04/2008
Status : NVFC ngôi nhà thứ 2 của Naruto Fan
Được Cảm Ơn : 415

Bài gửiTiêu đề: Re: Hình Naruto tự làm bằng những ký tự lạ http://fan.naru.to

vào trang http://naruto.forum5.info thấy cái NVFC iMusic y chang @@!! chả hiểu
Liên kết logo đặt hồi nào cũng không hay luôn T.T
Để contact admin bên đó

Chữ ký của S-Kage
Hồi Kí Diễn Đàn NVFC

Đọc pài, reply và thanks người post pài thể hiện sự văn minh và là động lực cho họ post tiếp

Khi post bài cần đánh chữ có dấu và cần cân đối bài post sao cho đẹp và bắt mắt hơn.

Welcome to [N]aruto [V]ietnamese [F]an [C]lub
Website chia sẻ naruto manga mới onl và free update liên tục

4/12/2010, 12:10 pm
.: NVFCer :.tobe 
http://rank.naru.to/anbuakat.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 8019
Tổng số bài gửi : 1642
Ngày tham gia : 29/04/2009
Status : Roger Federer Simply The Best
Được Cảm Ơn : 77

Bài gửiTiêu đề: Re: Hình Naruto tự làm bằng những ký tự lạ

S-Kage đã viết:
vào trang http://naruto.forum5.info thấy cái NVFC iMusic y chang @@!! chả hiểu
Liên kết logo đặt hồi nào cũng không hay luôn T.T
Để contact admin bên đó

Anh kim đặt mà chị e nhớ admin bên đó ở topic bên mình xin liên kết

Chữ ký của tobe

4/12/2010, 11:16 pm
avatar
.: NVFCer :.Max_Madara 
http://nvfc.50webs.com/rank/geninakat.swf
Hoàn Thành NV : NV B
Ryo : 5074
Tổng số bài gửi : 779
Ngày tham gia : 30/01/2010
Status : I'm King Eric Ver 2
Được Cảm Ơn : 46
My Item :

Bài gửiTiêu đề: Re: Hình Naruto tự làm bằng những ký tự lạ

đẹp, rất công phu, nội cái làm ra đã khó hún chi sáng tạo ra, rất đáng trân trọng

Chữ ký của Max_Madara

.: NVFCer :.Sponsored content 

Bài gửiTiêu đề: Re: Hình Naruto tự làm bằng những ký tự lạ

Chữ ký của Sponsored content


Hình Naruto tự làm bằng những ký tự lạ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Naruto Vietnamese Fan Club :: NINJA'S ZONE :: Trò Chuyện Linh Tinh-
NARUTOFC.COM
NVFC Official Vietnam Fan Site.
Powered by phpBB® Version 2.0.0 Licensed
Xem tốt nhất ở độ phần giải lớn hơn 1024x768 và trình duyệt Firefox
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
Hiện tại có tất cả :lượt truy cập [Từ 21/05/11]
   
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog